Финансовая компания «Дельта»

(0472) 33-09-41

Повідомлення акціонерам - Інформаційні операції

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

Повідомлення від акціонерних товариств, адресовані всім акціонерам на підставі Рішення НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» у хронологічному порядку надходження через депозитарну систему.


21.03.2019 Повідомлення акціонерам ПрАТ «Світловодське АТП 13507»
Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до умов договорів, укладених депонентами з депозитарною установою.

До інформаційних операцій депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:

  • виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;
  • інформаційних довідок;
  • інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
  • інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
  • депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
  • депозитарній установі, визначеній емітентом, реєстру власників цінних паперів;
  • депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
  • емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
  • довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією депозитарної установи.

З питань надання депозитарних послуг: 0472 33-09-42