Финансовая компания «Дельта»

(0472) 33-09-41

Повідомлення акціонерам - Інформаційні операції

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

Повідомлення від акціонерних товариств, адресовані всім акціонерам на підставі Рішення НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» у хронологічному порядку надходження через депозитарну систему.


29.03.2019 Повідомлення акціонерам ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"

25.03.2019 Повідомлення акціонерам ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"

22.03.2019 Повідомлення акціонерам ПАТ "Донбасенерго"

21.03.2019 Повідомлення акціонерам ПрАТ «Світловодське АТП 13507»
Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до умов договорів, укладених депонентами з депозитарною установою.

До інформаційних операцій депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:

  • виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;
  • інформаційних довідок;
  • інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
  • інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
  • депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
  • депозитарній установі, визначеній емітентом, реєстру власників цінних паперів;
  • депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
  • емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
  • довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією депозитарної установи.

З питань надання депозитарних послуг: 0472 33-09-42